Biostatisztika elmélet
2019/2020

Tárgy neve: Biostatisztika elmélet
Tárgycsoport neve: Alapozó tantárgy
Szervezeti egység neve (felelős tanszék): SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Tárgyfelelős neve: Dr. Boda Krisztina PhD, c. egyetemi tanár
Kurzus előfeltétele: nincs
Kurzus meghirdetése: őszi szemeszter
Kurzus javasolt felvétele: A képzés 1. vagy 2. évében
Heti óraszám: 2
Összes óraszám: 28
Kreditpont: 6
Követelmény típus (teljesítés módja): ötfokozatú beszámoló
Kurzus felvételek max. száma: 2
Kurzus típusa: elméleti/előadás
Vizsgatípus: írásbeli és szóbeli
A kurzus oktatói: Dr. Boda Krisztina, Dr. Nyári Tibor, Szűcs Mónika

Tematika:

 1. Adattípusok és ábrázolási módjaik, mintabeli jellemzők.
 2. Valószínűségelméleti alapfogalmak, események valószínűsége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény.
 3. Nevezetes eloszlások, elméleti és statisztikai jellemzők és azok viszonya. Statisztikai becslések, konfidencia intervallumok.
 4. Hipotézisvizsgálat, egymintás és páros t-próba, kétmintás t-próba.
 5. Egy-és kétoldalas próbák, döntések hibái, erő, a szignifikancia értelmezése, az elemszámtervezés alapjai.
 6. Gyakorisági táblázatok. Illeszkedésvizsgálat, homogenitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat 2 próbával. Fisher próba. Kontingencia táblázatokból nyerhető mérőszámok
 7. Regressziós és korrelációs analízis és alkalmazásaik. Két- és többváltozós lineáris regresszió. Kétváltozós lineáris regresszió transzformált adatokon
 8. Több minta összehasonlítása, variancia analízis, páronkénti hasonlítások
 9. Nemparaméteres módszerek. Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman próba, rangkorreláció és rangkonkordancia.
 10. Logisztikus regresszió. Esélyhányados számítás 2x2-es táblázatból és logisztikus regresszióval.
 11. Túléléssel kapcsolatos vizsgálatok, life-table, Kaplan Meyer módszer
 12. Többváltozós módszerek, faktoranalízis, clusteranalízis, diszkriminancia analízis célja, legfontosabb tulajdonságaik

Az előadások óravázlatai letölthetők a honlapról és a Coospace-ről.

Ajánlott irodalom:

 1. Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak. PARS Kft. Nagykovácsi, 2007. R kódok letölthetők: http://biostatkonyv.hu/
 2. Hajtman Béla: Bevezetés a biostatisztikába nem csak orvosoknak. Edge 2000 Kiadó, 2012.
 3. Vargha András: Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Pólya Kiadó, 2000.
 4. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2001.
 5. Douglas G- Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1995.