Számítógépes kutatásmódszertani eszközök
2018/2019

Kurzus megnevezése: Számítógépes kutatásmódszertani eszközök
A tantárgyelem kredit-értéke: 5
A teljesítési formája: vizsgadolgozat
A tantárgyelem óraszáma: 28 (heti 2 óra, 14 hét)
A tantárgyelemet meghirdető tanszék: Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Kurzus helye és időpontja: Kis Oktatási Épület, 22-es terem, péntek 10-12 (1. csoport), 12-14 (2. csoport)
A tantárgy felelőse és elérhetősége: Peták Ferenc DSc.
Oktatók: Peták Ferenc PhD DSc, Tolnai József PhD, Gősi Anikó szakreferens

A kurzus célja:
A kurzus a korszerű információtechnológiák használatának elsajátítását célozza, mely felkészíti a doktorandusz hallgatókat a hatékony kutatómunkára, prezentációk bemutatására, papíralapú és elektronikus publikációk elkészítésére, és a disszertáció megírására.

Gyakorlati és elméleti számítógépes háttérismeretek átadása a mérési adatok keletkezésétől a közzétételéig tartó folyamathoz. A kurzus az adatok keletkezésének és értelmezésének hátteréhez, tárolásához, kiértékeléséhez, prezentálásához, és az eredmények közzétételéhez szükséges elméleti és gyakorlati informatikai ismereteket tartalmazza.

A kurzus tananyagtartalma:

Hét Tartalom
1. Mérési adatok számítógépes gyűjtésének, ábrázolásának és feldolgozásának alapfogalmai az élettudományokban
2. Információ- és irodalomkutatás, nemzetközi tudományos élettudományos adatbázisok használata. Tudományos közlemények kezelésének elektronikus rendszerei.
3-7. Számítógépes adatfeldolgozási módszerek. Mérési adatok előkészítése, kiértékelésre: szűrés, rendezés, adatbázis lekérdezések, adattisztítás, részösszegképzés, kimutatások készítése
8-9. Tudományos adatközlés formái, alapfogalmai. Kiértékelt adatok prezentációja, grafikus szoftvercsomagok használata.
10-11. Tudományos prezentáció tartalmi és formai követelményei. Látvány, szerkezet, tartalom, és üzenet összefüggései.
12-13. Dokumentumok kezelése, diagrammok, ábrák, stílusok használata, tartalom- és ábrajegyzék készítése. Hivatkozások kezelése.
14. Referencia manager. Elektronikus kérdőívek. Konzultáció, felkészülés a beszámoló elkészítésére

Évközi tanulmányi követelmények:
− aktív részvétel a szemináriumokon
− az írásbeli munkák és a vizsgadolgozat önálló elkészítése, és határidőre történő beküldése

A megszerzett tudás és kompetenciák ellenőrzése és értékelése:
A félév teljesítményét 1-5-ig gyakorlati jeggyel minősítjük. Az ötfokozatú gyakorlati jegy értéke az órai munka, a félévközi és a félév végén beadott feladatok eredményétől függően alakul.

A hallgatók felkészüléséhez felhasználható szakirodalom (jegyzet, tankönyv, egyéb források és segédanyagok:
− A kurzus egészét tematikailag átfogó és korszerű irodalom nem áll rendelkezésre, az egyes résztémák vonatkozásában ajánlható szakkönyvek pedig meghaladják a kurzus szintjét. A szakkönyvek hozzáférhetősége is időről időre változik.
− Ezen kívül az egyes számítástechnikai rendszerek részletes elektronikus anyaggal, „help”-el rendelkeznek, melyek segítik a rendszerek működését megérteni. 

Ajánlott irodalom:
- Saját készítésű, órán kiosztott oktatási segédletek.